REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO "WODNIK"

1.Wydanie sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2.Osoba wypożyczająca musi mieć ukończone 16 lat.

3.Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry.

4.Sprzęt wodny musi powrócić na wypożyczalnię na ustaloną godzinę

(za spoźnienie pobierana jest dodatkowa opłata)

5.OBOWIĄZKOWO należy używać kamizelek asekuracyjnych (kapoków).

6.Podczas pływania należy zachowywać się kulturalnie - zabrania się przybijania w miejscach do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków.

7.Zabrania się cumowania na nadbrzeżach , zaśmiecania akwenu wodnego oraz terenu przystani.

8.Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie przystani jak również podczas pływania jest bezwzględnie ZABRONIONE - osobom nietrzeźwym oraz będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych sprzętu nie wypożycza się.

9.Zwracany sprzęt nie może być zaśmiecony i uszkodzony.

10. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, koszty naprawy ponosi wypożyczający.

11.Zakaz zabierania większej ilości osób ponad przewidzianą normę dla poszczególnego typu sprzętu tj.:

♦ Łódź wiosłowa 3 osoby

♦ Kajak 2 osoby

♦ Łódź KANU 3-4 osoby

12. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni

13.Wypożyczalnia może wymagać wpłacenia kaucji za sprzęt. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl